Integritetspolicy

Integritetspolicy

Karins Goa Händer har åtagit sig att skydda din integritet. Kontakta oss om du har några frågor eller problem angående användningen av dina personuppgifter och vi hjälper dig gärna.

Genom att använda denna webbplats eller / och våra tjänster, samtycker du till behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen i denna sekretesspolicy.

Innehållsförteckning

 1. Definitioner som används i denna policy
 2. Dataskyddsbestämmelser vi följer
 3. Vilka rättigheter har du angående dina personuppgifter.
 4. Vilka personuppgifter vi samlar om dig
 5. Hur vi använder dina personuppgifter
 6. Vilka andra har tillgångar till dina Personuppgifter
 7. Hur vi skyddar dina data
 8. Information om cookies
 9. Kontaktinformation

Definitioner

 • Personuppgifter – Information om en identifierad eller identifierbar fysisk person.
 • Bearbetning – Alla operationer eller uppsättningar av operationer som utförs på personuppgifter eller på uppsättningar av personuppgifter.
 • Uppgiftsperson – En fysisk person vars personuppgifter behandlas.
 • Barn – en fysisk person under 16 år.

Dataskyddsbestämmelser

Vi lovar att följa följande principer för dataskydd:

 • Bearbetning är laglig, rättvis och transparent.
 • Våra bearbetningsaktiviteter har lagliga skäl.
 • Vi överväger alltid dina rättigheter innan du behandlar personuppgifter.
 • Vi kommer att ge dig information om Behandling på begäran.
 • Bearbetning är begränsad till syftet.
 • Våra bearbetningsaktiviteter passar det syfte för vilket personuppgifter samlades.
 • Bearbetning sker med minimal data.
 • Vi samlar bara och bearbetar den minsta mängd personuppgifter som krävs för något ändamål.
 • Bearbetningen är begränsad med en tidsperiod. Vi lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som behövs.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa noggrannheten i data.
 • Vi kommer att göra vårt bästa för att säkerställa integriteten och konfidentialiteten av data.
 • Dataämnes rättigheter

Datafältet har följande rättigheter:

Rätt till information – vilket innebär att du måste ha rätt att veta om din personuppgifter behandlas. vilka data samlas, varifrån den erhålls och varför och av vem den behandlas
Rätt till åtkomst – vilket innebär att du har rätt att få tillgång till de uppgifter som samlats in från / om dig. Detta inkluderar din rätt att begära och få en kopia av dina personuppgifter som samlats in.
Rätt till rättelse – vilket innebär att du har rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter som är felaktig eller ofullständig.
Rätt att radera – vilket innebär att du under vissa omständigheter kan begära att dina personuppgifter raderas från våra register.
Rätt att begränsa bearbetning – vilket innebär att vissa villkor gäller, har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
Rätt att göra invändningar mot bearbetning – vilket i vissa fall betyder att du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter, till exempel vid direkt marknadsföring.
Rätt till invändning mot automatisk bearbetning – vilket innebär att du har rätt att göra invändningar mot automatiserad bearbetning, inklusive profilering. och att inte vara föremål för ett beslut som enbart bygger på automatiserad bearbetning. Denna rättighet kan du utöva när det finns ett resultat av profileringen som ger rättsverkningar som berör eller påverkar dig.
Rätt till dataöverföring – du har rätt att erhålla dina personuppgifter i maskinläsbart format eller om det är möjligt, som en direkt överföring från en processor till en annan.
Rätt att lämna in ett klagomål – om vi vägrar din ansökan under Access Rights, kommer vi att ge dig en anledning till varför. Om du inte är nöjd med hur din förfrågan har hanterats vänligen kontakta oss.
Rätt till hjälp av tillsynsmyndighet – vilket innebär att du har rätt till hjälp från en tillsynsmyndighet och rätten till andra rättsmedel, såsom att ansöka om skadestånd.
Rätt att återkalla samtycke – du har rätt att dra tillbaka ett givet samtycke för behandling av dina personuppgifter.
Data vi samlar in
[TODO] – Information du har gett oss med
Det här kan vara din e-postadress, namn, faktureringsadress, hemadress etc – huvudsakligen information som är nödvändig för att leverera en produkt / tjänst eller för att förbättra din kundupplevelse med oss. Vi sparar informationen du ger oss för att du ska kunna kommentera eller utföra andra aktiviteter på webbplatsen. Denna information inkluderar till exempel ditt namn och din e-postadress.

[TODO] – Information som samlats in automatiskt om dig
Detta inkluderar information som automatiskt lagras av cookies och andra sessionsverktyg. Till exempel information om din kundvagn, din IP-adress, din shoppinghistorik (om det finns några) etc. Denna information används för att förbättra din kundupplevelse. När du använder våra tjänster eller tittar på innehållet på vår webbplats kan dina aktiviteter vara inloggade.

[TODO] – Information från våra partners
Vi samlar information från våra betrodda partners med bekräftelse på att de har lagliga skäl att dela den informationen med oss. Det här är antingen information du har lämnat direkt till dem eller att de har samlat om dig av andra juridiska skäl.

Privacy Policy

Data Protection Principles

We promise to follow the following data protection principles:

 • Processing is lawful, fair, transparent. Our Processing activities have lawful grounds. We always consider your rights before Processing Personal Data. We will provide you information regarding Processing upon request.
 • Processing is limited to the purpose. Our Processing activities fit the purpose for which Personal Data was gathered.
 • Processing is done with minimal data. We only gather and Process the minimal amount of Personal Data required for any purpose.
 • Processing is limited with a time period. We will not store your personal data for longer than needed.
 • We will do our best to ensure the accuracy of data.
 • We will do our best to ensure the integrity and confidentiality of data.

Data Subject’s rights

The Data Subject has the following rights:

 1. Right to information – meaning you have to right to know whether your Personal Data is being processed; what data is gathered, from where it is obtained and why and by whom it is processed.
 2. Right to access – meaning you have the right to access the data collected from/about you. This includes your right to request and obtain a copy of your Personal Data gathered.
 3. Right to rectification – meaning you have the right to request rectification or erasure of your Personal Data that is inaccurate or incomplete.
 4. Right to erasure – meaning in certain circumstances you can request for your Personal Data to be erased from our records.
 5. Right to restrict processing – meaning where certain conditions apply, you have the right to restrict the Processing of your Personal Data.
 6. Right to object to processing – meaning in certain cases you have the right to object to Processing of your Personal Data, for example in the case of direct marketing.
 7. Right to object to automated Processing – meaning you have the right to object to automated Processing, including profiling; and not to be subject to a decision based solely on automated Processing. This right you can exercise whenever there is an outcome of the profiling that produces legal effects concerning or significantly affecting you.
 8. Right to data portability – you have the right to obtain your Personal Data in a machine-readable format or if it is feasible, as a direct transfer from one Processor to another.
 9. Right to lodge a complaint – in the event that we refuse your request under the Rights of Access, we will provide you with a reason as to why. If you are not satisfied with the way your request has been handled please contact us.
 10. Right for the help of supervisory authority – meaning you have the right for the help of a supervisory authority and the right for other legal remedies such as claiming damages.
 11. Right to withdraw consent – you have the right withdraw any given consent for Processing of your Personal Data.

Data we gather

[TODO] – Information you have provided us with
This might be your e-mail address, name, billing address, home address etc – mainly information that is necessary for delivering you a product/service or to enhance your customer experience with us. We save the information you provide us with in order for you to comment or perform other activities on the website. This information includes, for example, your name and e-mail address.

[TODO] – Information automatically collected about you
This includes information that is automatically stored by cookies and other session tools. For example, your shopping cart information, your IP address, your shopping history (if there is any) etc. This information is used to improve your customer experience. When you use our services or look at the contents of our website, your activities may be logged.

[TODO] – Information from our partners
We gather information from our trusted partners with confirmation that they have legal grounds to share that information with us. This is either information you have provided them directly with or that they have gathered about you on other legal grounds. See the list of our partners here.

Publicly available information
We might gather information about you that is publicly available.

How we use your Personal Data

We use your Personal Data in order to:

 • provide our service to you. This includes for example registering your account; providing you with other products and services that you have requested; providing you with promotional items at your request and communicating with you in relation to those products and services; communicating and interacting with you; and notifying you of changes to any services.
 • enhance your customer experience;
 • fulfil an obligation under law or contract;
 • [TODO]

We use your Personal Data on legitimate grounds and/or with your Consent.

On the grounds of entering into a contract or fulfilling contractual obligations, we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to identify you;
 • to provide you a service or to send/offer you a product;
 • to communicate either for sales or invoicing;
 • [TODO]

On the ground of legitimate interest, we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to send you personalized offers* (from us and/or our carefully selected partners);
 • to administer and analyse our client base (purchasing behaviour and history) in order to improve the quality, variety, and availability of products/ services offered/provided;
 • to conduct questionnaires concerning client satisfaction;
 • [TODO]

As long as you have not informed us otherwise, we consider offering you products/services that are similar or same to your purchasing history/browsing behaviour to be our legitimate interest.

With your consent we Process your Personal Data for the following purposes:

 • to send you newsletters and campaign offers (from us and/or our carefully selected partners);
 • for other purposes we have asked your consent for;
 • [TODO]

We Process your Personal Data in order to fulfil obligation rising from law and/or use your Personal Data for options provided by law. We reserve the right to anonymise Personal Data gathered and to use any such data. We will use data outside the scope of this Policy only when it is anonymised. We save your billing information and other information gathered about you for as long as needed for accounting purposes or other obligations deriving from law, but not longer than [TODO]

We might process your Personal Data for additional purposes that are not mentioned here, but are compatible with the original purpose for which the data was gathered. To do this, we will ensure that:

 • the link between purposes, context and nature of Personal Data is suitable for further Processing;
 • the further Processing would not harm your interests and
 • there would be appropriate safeguard for Processing.

We will inform you of any further Processing and purposes.

Who else can access your Personal Data

We do not share your Personal Data with strangers. Personal Data about you is in some cases provided to our trusted partners in order to either make providing the service to you possible or to enhance your customer experience. We share your data with:

Our processing partners:

 • [TODO]

Our business partners:

 • [TODO]

Connected third parties:

 • [TODO]

We only work with Processing partners who are able to ensure adequate level of protection to your Personal Data. We disclose your Personal Data to third parties or public officials when we are legally obliged to do so. We might disclose your Personal Data to third parties if you have consented to it or if there are other legal grounds for it.

How we secure your data

We do our best to keep your Personal Data safe.  We use safe protocols for communication and transferring data (such as HTTPS). We use anonymising and pseudonymising where suitable. We monitor our systems for possible vulnerabilities and attacks.[TODO] – describe additional security measures.

Even though we try our best we can not guarantee the security of information. However, we promise to notify suitable authorities of data breaches. We will also notify you if there is a threat to your rights or interests. We will do everything we reasonably can to prevent security breaches and to assist authorities should any breaches occur.

If you have an account with us, note that you have to keep your username and password secret.

Children

We do not intend to collect or knowingly collect information from children. We do not target children with our services.

Cookies and other technologies we use

We use cookies and/or similar technologies to analyse customer behaviour, administer the website, track users’ movements, and to collect information about users. This is done in order to personalise and enhance your experience with us.

A cookie is a tiny text file stored on your computer. Cookies store information that is used to help make sites work. Only we can access the cookies created by our website. You can control your cookies at the browser level. Choosing to disable cookies may hinder your use of certain functions.

We use cookies for the following purposes:

 • Necessary cookies – these cookies are required for you to be able to use some important features on our website, such as logging in. These cookies don’t collect any personal information.
 • Functionality cookies – these cookies provide functionality that makes using our service more convenient and makes providing more personalised features possible. For example, they might remember your name and e-mail in comment forms so you don’t have to re-enter this information next time when commenting.
 • Analytics cookies – these cookies are used to track the use and performance of our website and services
 • Advertising cookies – these cookies are used to deliver advertisements that are relevant to you and to your interests. In addition, they are used to limit the number of times you see an advertisement. They are usually placed to the website by advertising networks with the website operator’s permission. These cookies remember that you have visited a website and this information is shared with other organisations such as advertisers. Often targeting or advertising cookies will be linked to site functionality provided by the other organisation.

You can remove cookies stored in your computer via your browser settings. Alternatively, you can control some 3rd party cookies by using a privacy enhancement platform such as optout.aboutads.info or youronlinechoices.com. For more information about cookies, visit allaboutcookies.org.

We use Google Analytics to measure traffic on our website. Google has their own Privacy Policy which you can review here. If you’d like to opt out of tracking by Google Analytics, visit the Google Analytics opt-out page.

Contact Information

Supervisory Authority

Changes to this Privacy Policy

We reserve the right to make change to this Privacy Policy.
Last modification was made .